صاحب حساب:
امیرحسین حسین‌پور ولاشدی

شماره حساب:
5252667912

شماره کارت:
6104-3379-2908-2798

شماره شبا:
IR580120010000005252667912

صاحب حساب:
امیرحسین حسین‌پور ولاشدی

شماره حساب:
0352807925002

شماره کارت:
6037-9973-3120-9438

شماره شبا:
IR970170000000352807925002